Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh

36,000,000.00