Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh

16,490,000.00