Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh

15,270,000.00