Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh

33,840,000.00