Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh

28,700,000.00