Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-32 máy nhánh

19,570,000.00