Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-16 máy nhánh

13,900,000.00