Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh

31,500,000.00